Cách thanh toán

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

Chúng tôi tính phí theo phần chi tiêu tích lũy cho các quảng cáo đang hoạt động của bạn vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo hoặc khi bạn đạt đến ngưỡng thanh toán, tùy theo điều kiện nào đạt trước. Bạn có thể tránh chi tiêu thêm bằng cách tạm dừng quảng cáo của mình, việc này sẽ khiến các Ghim của bạn dừng phát. Vui lòng lưu ý danh sách phương thức thanh toán được chấp nhận của chúng tôi. 

Ngưỡng thanh toán

Ngưỡng thanh toán là một khoản chi tiêu mà khi đạt đến sẽ kích hoạt một thanh toán vào cuối ngày hôm đó.

Khi bạn lần đầu tiên bắt đầu quảng cáo, ngưỡng thanh toán của bạn sẽ được đặt ở một số tiền nhỏ. Khi bạn tiếp tục thực hiện thanh toán thành công, ngưỡng thanh toán của bạn sẽ tăng cho đến khi đạt đến ngưỡng cuối cùng. Tại thời điểm đó, bạn sẽ bị tính phí khi đạt đến ngưỡng thanh toán hoặc vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo, tùy theo điều kiện nào đến trước.

Ví dụ: ngưỡng thanh toán đầu tiên của bạn sẽ là 50USD. Khi chi tiêu quảng cáo của bạn đạt 50USD, chúng tôi sẽ tính phí bạn vào cuối ngày hôm đó. Khi thanh toán của bạn thành công, số dư của bạn sẽ bị xóa và chúng tôi sẽ tăng ngưỡng thanh toán của bạn lên số tiền cao hơn khi mà quảng cáo của bạn tiếp tục hoạt động.

Tần suất thanh toán

Trong một tháng nhất định, bạn có thể đạt đến ngưỡng thanh toán của mình một lần, nhiều lần hoặc không bao giờ, tùy thuộc vào ngưỡng thanh toán và số tiền bạn chi tiêu cho quảng cáo. Nếu bạn không đạt ngưỡng, bạn sẽ bị tính phí vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.

Hãy nhớ rằng khi bạn đạt đến ngưỡng thanh toán, bạn sẽ bị tính phí cho tổng số tiền chi tiêu cho đến hết ngày hôm đó. Số tiền được tính có thể lớn hơn ngưỡng thanh toán.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ