Từ khoá mục tiêu

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

Những từ khóa mục tiêu cho phép bạn tiếp cận mọi người khi họ tìm kiếm một ý tưởng cụ thể trên Pinterest.

Thêm từ khóa liên quan đến quảng cáo mà bạn đang muốn quảng cáo—ví dụ: nếu bạn đang quảng cáo về nội thất phòng khách, hãy thử nhắm đến mọi người đang tìm kiếm "trang trí phòng khách" hoặc "ý tưởng trang trí nhà cửa." Đảm bảo mọi từ khóa bạn thêm có liên quan đến Ghim của bạn và tuân thủ chính sách của Pinterest, nếu không quảng cáo của bạn có thể bị từ chối.

Các kiểu từ khoá phù hợp

Bạn có thể sử dụng từ khoá phù hợp và từ khóa phủ định để có thể nhắm đến các cụm từ mà người Ghim tìm kiếm với độ chính xác cao hơn.

Kiểm soát chính xác những tìm kiếm mà quảng cáo của bạn xuất hiện bằng cách sử dụng các cụm từ chính xác để thu hẹp các tìm kiếm cụ thể, hoặc sử dụng các tử có ý nghĩa rộng hơn để tiếp cận nhóm đối tượng rộng hơn. Từ khóa phủ định cho phép bạn loại trừ các cụm từ tìm kiếm nhất định khỏi việc kích hoạt quảng cáo của bạn và có thể được sắp xếp theo nhóm quảng cáo hoặc theo từng chiến dịch.

Khi thêm các kiểu từ khoá phù hợp trực tiếp qua Ads Manager, hãy sử dụng những phương pháp sau để chỉ ra loại từ khoá mong muốn. Đối với từ khoá với độ phù hợp rộng, để nguyên từ khóa như ban đầu. Đối với cụm từ khoá, sử dụng dấu ngoặc kép xung quanh từ khóa của bạn. Đối với từ khoá khớp chính xác, hãy sử dụng dấu ngoặc đơn quanh từ khóa của bạn (xem ừ khóa ví dụ bên dưới). Những phương pháp này không cần thiết khi sử dụng rình chỉnh sửa hàng loạt.

Kiểu phù hợp

Tổng cộng

Từ khoá minh hoạ Tìm kiếm đủ điều kiện Tìm kiếm không đủ điều kiện
Độ phù hợp rộng (mặc định) Ghim hiển thị cho từ khóa của riêng bạn cũng như cho lỗi chính tả, từ đồng nghĩa và các cụm từ tìm kiếm liên quan khác. Trật tự từ không quan trọng. Thiết kế nhà bếp Ý tưởng trang trí nhà bếp, thiết kế giấy dán tường Ý tưởng áo thun
Phù hợp theo cụm từ Ghim hiển thị trên các cụm từ tìm kiếm bao gồm toàn bộ cụm từ có trong từ khóa đã chỉ định cũng như lỗi chính tả và các biến thể gần của cụm từ đó. Cụm từ tìm kiếm phải sử dụng cùng một trật tự từ với từ khóa. "Thiết kế nhà bếp" Ý tưởng thiết kế nhà bếp, thiết kế nhà bếp Ý tưởng trang trí nhà bếp, bếp thiết kế
Khớp chính xác Ghim hiển thị trên từ khóa của bạn khớp chính xác hoặc trên một biến thể gần của từ khóa đó. Trật tự của từ quan trọng trong trường hợp này [Thiết kế nhà bếp] Thiết kế nhà bếp Ý tưởng trang trí nhà bếp, bếp thiết kế, bếp trang trí
Từ khoá phủ định Ghim của bạn sẽ không hiển thị trên bất kỳ tìm kiếm nào chứa toàn bộ cụm từ khóa trong cụm từ tìm kiếm. Trật tự của từ quan trọng trong trường hợp này -"Trang trí phòng ngủ" Trang trí nhà bếp Mẹo trang trí phòng ngủ
Từ khoá phủ định và khớp Ghim của bạn sẽ không hiển thị trên những tìm kiếm khớp chính xác với từ khóa của bạn. Trật tự của từ quan trọng. -[Trang trí phòng ngủ] Trang trí phòng ngủ hiện đại, trang trí nhà bếp Trang trí phòng ngủ

Từ khóa được thêm khi tạo nhóm quảng cáo, nhưng phải chỉnh sửa trong bảng "Từ khóa" của nhóm quảng cáo, thay vì trong phương thức chỉnh sửa nhóm quảng cáo. Trên trang nhóm quảng cáo trong các vị trí tìm kiếm, bạn sẽ thấy một nút chuyển đổi cho "Khuyến mãi ghim" và cho "Từ khóa" ngay bên dưới biểu đồ và phía trên bảng dữ liệu. Chọn "Từ khóa" ở đây, sau đó thêm hoặc xóa từ khóa khi cần.

Từ khóa phủ định chỉ có thể được thêm bằng bảng "Từ khóa" của chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo.

Add keyword targeting in Ads Manager

 1. Log into your Pinterest business account
 2. Click Ads at the top of the screen, then click Create ad
 3. Click New ad group from the left-side navigation
 4. Click Targeting from the left-side navigation
 5. Under Keywords, add your keywords
  • Enter a list of keywords in the empty box on the left, separating multiple keywords with a comma 
  • Search for keywords in the search bar in the square on the right, and click [+ in circle] beside the keywords you want
 6. If you want to use keyword match types, format your keywords to specify your match type: broad match, “phrase match”, [exact match], -”negative phrase match” or -[negative exact match] 
 7. Once complete, select your Budget & Schedule, Optimization & delivery and Ads
 8. Review your information
 9. Click Launch

Edit keyword targeting in Ads Manager

 1. Log into your Pinterest business account
 2. Click Ads at the top of the screen, then click Overview
 3. Click the ad you want to edit 
 4. Click the Keywords tab below the graph
  • Click Create keywords or Create negative keywords to add new ones
  • Select the keywords you don’t want and click Archive to remove them

Add keyword targeting in Bulk editor

 1. Log into your Pinterest business account
 2. Click Ads at the top of the screen, then click Bulk editor
 3. Click Download sample sheet to download a sample spreadsheet
 4. Fill out column CR, Keyword
 5. Enter the keywords you want to add placing each one in a separate row
 6. If you want to use keyword match types, in column CS, Match Type, specify the match type for each keyword by entering BROAD, PHRASE, EXACT, NEGATIVE_EXACT, NEGATIVE_PHRASE, CAMPAIGN_NEGATIVE_EXACT, or CAMPAIGN_NEGATIVE_PHRASE
 7. Once complete, click Upload template to upload your bulk editor sheet
 8. Click Upload

Edit keyword targeting in Bulk editor

 1. Log into your Pinterest business account
 2. Click Ads, then click Reporting
 3. Click Export below the graph, then click Bulk sheet for editing or duplicating
 4. Select your information, then click Start export
 5. When filling out column A:
  • Enter Edit as the action for the keywords you want to edit 
  • Enter Archive as the action for the keywords you want to archive
  • Enter Create as the action for new keywords you want to add
 6. Once complete, click Ads, then click Bulk editor
 7. Click Upload template from the left-side navigation
 8. Select your file, then click Upload

Target specific keyword match types

Control which searches your ad appears in by using phrase and exact matches to narrow in on specific searches, or use broad match to reach a wider audience. Negative keywords let you exclude certain search terms from triggering your ads and can be set at the ad groupl.

When adding match types through Ads Manager, use brackets or quotations to indicate the match type, shown below Example keyword in the table below. These brackets and quotations are not necessary when using Bulk editor.

Match type

Summary

Example keyword Eligible search Ineligible search
Broad match (default) Pins show for your own keyword as well as for misspellings, synonyms, and other related search terms. Word order does not matter. Kitchen design Kitchen decor ideas, wall paper designs T-shirt ideas
Phrase match Pins show on search terms that include the entire phrase contained in the specified keyword as well as misspellings and close variations of that phrase. The search term phrase must use the same word order as the keyword. "Kitchen design" Kitchen design ideas, Kitchen designs Kitchen decor idea, Design kitchen
Exact match Pins show on your exact keyword or on a close variation of that keyword. Word order matters. [Kitchen design] Kitchen design, Kitchen designs Kitchen design idea, Design kitchen, Kitchen decor
Negative phrase match Pins will not show on any search that contains the entire keyword phrase within the search term. Word order matters. -"Bedroom decor" Kitchen decor Bedroom decor tips
Negative exact match Pins will not show on a search that matches your keyword exactly. Order matters. -[Bedroom decor] Modern bedroom decor, Kitchen decor Bedroom decor

Ad review process

Once you launch your campaign, we’ll review it to make sure it follows our Advertising guidelines. The campaign review process can take up to 24 hours. 

If your campaign targeting goes against our advertising guidelines, we’ll send you a notification in Ads Manager letting you know what needs to change so that your ad can be reviewed again for approval. Once approved, we’ll start distributing your ad.

Explore targeting on Pinterest

If you want to set up multiple kinds of targeting on Pinterest or edit a current ad group’s targeting choices, you can learn more in our targeting overview article.

Các bài viết khác

Skip Các bài viết khác Links
End of Các bài viết khác Links
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ