Các nhà quảng cáo có thể sử dụng nhãn Xử lý dữ liệu giới hạn để giúp họ tuân thủ Luật Quyền riêng tư của Tiểu bang như được mô tả trong Điều khoản dữ liệu cụ thể theo tiểu bang của Hoa Kỳ được đính kèm như Chứng cứ C theo Thỏa thuận Dịch vụ quảng cáo của Pinterest. Với nhãn này, Pinterest sẽ giới hạn cách chúng tôi sử dụng một số dữ liệu nhất định để giúp các nhà quảng cáo tuân thủ cài đặt quyền riêng tư của người dùng cho những người dùng mà Luật Quyền riêng tư cấp tiểu bang áp dụng. Ví dụ: một nhà quảng cáo có thể gắn nhãn Xử lý dữ liệu giới hạn cho những người dùng ở California đã chọn không tham gia bán hoặc chia sẻ dữ liệu của họ theo Luật Quyền riêng tư cấp tiểu bang áp dụng. Khi nhãn Xử lý dữ liệu giới hạn được sử dụng, Pinterest sẽ hoạt động như một nhà cung cấp dịch vụ hoặc đơn vị xử lý, nếu áp dụng, đối với dữ liệu bị gắn nhãn từ những người dùng mà Luật Quyền riêng tư cấp tiểu bang áp dụng.

Nhà quảng cáo có trách nhiệm tuân thủ sự từ chối tham gia của người dùng, cũng như xác định tình trạng cư trú của người dùng khi gắn nhãn Xử lý dữ liệu giới hạn.

Hãy nhớ rằng nhãn Xử lý dữ liệu giới hạn có thể ảnh hưởng đến hiệu suất chiến dịch và tình huống nhắm mục tiêu. Bạn nên áp dụng nhãn Xử lý dữ liệu giới hạn trên cơ sở từng người dùng để có kết quả tốt nhất.

Nhãn Xử lý dữ liệu giới hạn không áp dụng cho bất kỳ danh sách khách hàng hoặc đối tượng nào mà nhà quảng cáo có thể tải lên. Các nhà quảng cáo phải đảm bảo rằng họ đã thực hiện các biện pháp thích hợp đối với các sản phẩm đó để đáp ứng yêu cầu tuân thủ của họ, kể cả việc xóa người dùng không tham gia khỏi danh sách khách hàng nếu nhà quảng cáo xác định điều đó là cần thiết.

Để biết thêm chi tiết về cách gắn nhãn Xử lý dữ liệu giới hạn, hãy truy cập tài liệu dành cho nhà phát triển.

End of Other articles Links
Bạn vẫn cần trợ giúp? Liên hệ
User feedback
Bài viết này có hữu ích không?

collection_fields

Chúng tôi có thể cải thiện bài viết này bằng cách nào?