Nhắm mục tiêu theo địa điểm, ngôn ngữ, thiết bị và giới tính

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

Sử dụng tính năng nhắm mục tiêu theo vị trí, ngôn ngữ, thiết bị và giới tính để hiển thị quảng cáo của bạn cho những Người Ghim phù hợp nhất, hãy đảm bảo bạn tiếp cận đúng người vào đúng thời điểm.

Vị trí

Nhắm mục tiêu theo vị trí giúp bạn tập trung quảng cáo vào các khu vực nơi bạn sẽ tìm thấy khách hàng phù hợp. Bạn có thể nhắm mục tiêu theo vùng, khu vực đô thị hoặc mã bưu chính. Bạn nên chọn các địa điểm mà khách hàng của bạn sống và nơi doanh nghiệp của bạn có thể phục vụ họ.

Vị trí mặc định được sử dụng trong Trình quản lý quảng cáo là quốc gia của doanh nghiệp bạn. Ví dụ: Các doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ mặc định nhắm mục tiêu đến Hoa Kỳ.

Ngôn ngữ

Tính năng nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ của bạn mặc định cho tất cả các ngôn ngữ, nhưng bạn có thể chọn ngôn ngữ cụ thể để nhắm đến.

Thiết bị

Tính năng nhắm mục tiêu theo thiết bị mặc định cho tất cả các thiết bị, nhưng bạn có thể chọn các thiết bị cụ thể để nhắm đến.

Giới tính

Tính năng nhắm mục tiêu theo giới tính mặc định cho tất cả các giới tính, nhưng bạn có thể chọn các giới tính cụ thể để nhắm đến. Không xác định đề cập đến những người không chọn giới tính khi họ đăng ký Pinterest.

Các bài viết khác

Skip Các bài viết khác Links
End of Các bài viết khác Links
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ