Quản lý chi tiêu của bạn

Bạn có thể quản lý chi tiêu của mình bằng cách xem chi tiêu hàng tháng, đặt giới hạn chi tiêu, đặt ngày kết thúc cho quảng cáo và dừng quảng cáo của bạn.

Xem chi tiêu hàng tháng

Bạn có thể tìm thấy tổng số tiền chi tiêu của mình trong tháng trong phần "Tổng quan" của Trình quản lý quảng cáo. Cột ở phía ngoài cùng bên phải của trang sẽ hiển thị cho bạn tổng chi tiêu của bạn trong 30 ngày qua.

Ảnh chụp màn hình Tổng quan về Trình quản lý quảng cáo

Để xem chi tiêu hàng tháng của bạn:

  1. Từ Pinterest, nhấp vào Quảng cáo bên cạnh thanh tìm kiếm
  2. Nhấp vào Tổng quanđể xem tổng chi tiêu hàng tháng
  3. Cuộn xuống để xem chi tiêu của bạn cho từng mục tiêu chiến dịch
  4. Nhấp vào Xem tất cả bên cạnh mục tiêu chiến dịch để xem chi tiết thông tin theo chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo

Dừng quảng cáo

Tạm dừng các chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo của bạn bất cứ lúc nào trong Trình quản lý quảng cáo để ngừng phát sinh chi phí. Tìm hiểu cách dừng quảng cáo.

Nếu bạn đang chạy một chiến dịch có nhiều nhóm quảng cáo, thì việc tạm dừng một trong những nhóm quảng cáo đó sẽ ngừng chạy tất cả các quảng cáo trong nhóm quảng cáo đó, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến các nhóm quảng cáo khác trong chiến dịch đó. Nếu bạn ngừng chạy một chiến dịch, thì bạn sẽ tạm dừng tất cả các nhóm quảng cáo trong đó.

Đặt giới hạn chi tiêu hàng ngày hoặc trọn đời

Đặt giới hạn chi tiêu hàng ngày hoặc trọn đời ở cấp chiến dịch để ngăn bội chi.

  1. Từ Pinterest, nhấp vào Quảng cáo bên cạnh thanh tìm kiếm
  2. Từ menu, chọn loại chiến dịch để chỉnh sửa
  3. Tìm chiến dịch bạn muốn chỉnh sửa và cuộn toàn bộ sang phải trong phần chiến dịch
  4. Di chuột qua giới hạn chi tiêu bạn muốn thay đổi và nhấp vào
  5. Nhập giới hạn chi tiêu mới của bạn và nhấp vào Lưu
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ