Chọn Ghim để quảng cáo

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

After creating a campaign and ad group in Ads Manager, you’ll select Pins to promote. These ads will be shown to your target audience on Pinterest. You can create new Pins or promote Pins that you've saved before. If you’d like to promote a Pin from a group board, you’ll need to save it to one of your own boards before promoting it.

Create ads

You can promote a Pin in a new campaign or from an existing campaign.

Create an ad in a new campaign
 1. From your Pinterest business account, click Ads
 2. Click Create ad
 3. Click Ads in the left-side navigation
 4. Select the Pins you want to promote
  • Click the filter icon to filter ads by format or to only show existing ads
  • Click into the "All Pins" tab to see all of your Pins, or go to the "Boards" tab to select Pins from your boards
  • Click into the search bar to search for a specific Pin
  • Click the plus circle icon to create a Pin
 5. Click Selected to review the details of your selected Pins
  • Edit the ad name to change how your ad will be labeled in your reporting
  • Update the ad destination URL and add any optional tracking parameters
 6. Click Launch
  • If your campaign is missing any necessary information, errors will be highlighted in red on the left-side of the screen
  • Click the highlighted topics in the left-hand navigation to go to that section and fix any existing errors

Once you click Launch, your Pins will go through our ad review process to make sure they follow our advertising guidelines

Create an ad in an existing campaign
 1. From your Pinterest business account, click Ads
 2. Click Reporting
 3. Click the checkbox next to the campaign you want to add an ad to
 4. Click the Ad groups tab
 5. Click the name of an existing ad group or click Create ad group to create a new ad group
 6. Click Create ad
 7. Select the Pins you want to promote
  • Click the filter icon to filter ads by format or to only show existing ads
  • Click into the "All Pins" tab to see all of your Pins, or go to the "Boards" tab to select Pins from your boards
  • Click into the search bar to search for a specific Pin
  • Click the plus circle icon to create a Pin
 8. Click Selected to review the details of your selected Pins
  • Edit the ad name to change how your ad will be labeled in your reporting
  • Update the ad destination URL and add any optional tracking parameters
 9. Click Launch
  • If your campaign is missing any necessary information, errors will be highlighted in red on the left-side of the screen
  • Click the highlighted topics in the left-hand navigation to go to that section and fix any existing errors

Once you click Launch, your Pins will go through our ad review process to make sure they follow our advertising guidelines

Objective and ad format availability

Keep in mind that some ad formats are only available for certain campaign objectives. You can see the complete list of available ad formats by objective below.

Sau khi tạo chiến dịch và nhóm quảng cáo trong Trình quản lý quảng cáo, bạn sẽ chọn Ghim để quảng cáo. Những quảng cáo này sẽ hiển thị cho đối tượng mục tiêu của bạn trên Pinterest. Bạn có thể tạo Ghim mới hoặc quảng cáo Ghim bạn đã lưu trước đó.

Tạo quảng cáo

 1. Từ tài khoản doanh nghiệp Pinterest của bạn, hãy nhấp vào Quảng cáo
  • Để tạo quảng cáo trong một chiến dịch mới, hãy chọn Tạo quảng cáo
   • Nhấp vào Quảng cáo trong thanh điều hướng bên trái
  • Để tạo quảng cáo trong một chiến dịch hiện tại, hãy chọn Báo cáo
   • Nhấp vào hộp kiểm bên cạnh chiến dịch bạn muốn thêm quảng cáo vào
   • Nhấp vào tab Nhóm quảng cáo
   • Nhấp vào tên của nhóm quảng cáo hiện tại hoặc nhấp Tạo nhóm quảng cáo để tạo nhóm quảng cáo mới
   • Nhấp vào Tạo quảng cáo
 2. Chọn các Ghim bạn muốn quảng cáo
  • Nhấp vào biểu tượng chuyển đổi để lọc quảng cáo theo định dạng hoặc chỉ hiển thị quảng cáo hiện có
  • Bạn có thể xem tất cả các Ghim của mình trong khi cuộn qua tab "Tất cả các Ghim" hoặc chuyển đến tab "Bảng" để chọn Ghim bằng cách chuyển qua các bảng trên hồ sơ của bạn
  • Nhấp vào thanh tìm kiếm để tìm kiếm Ghim cụ thể
  • Nhấp vào  để tạo Ghim
 3. Nhấp vào Đã chọn để xem chi tiết về các Ghim bạn đã chọn
  • Chỉnh sửa tên quảng cáo để thay đổi cách gắn nhãn quảng cáo trong báo cáo của bạn
  • Cập nhật URL đích quảng cáo và thêm bất kỳ tham số UTM nào
  • Nhấp vào Xóa để xóa Ghim khỏi nhóm quảng cáo này
  • Nhấp vào hộp kiểm bên cạnh "Tạm dừng quảng cáo?" để tạo quảng cáo này trong trạng thái tạm dừng 
 4. Nhấp vào Khởi chạy
  • Nếu chiến dịch của bạn thiếu bất kỳ thông tin cần thiết nào, thì lỗi sẽ được đánh dấu bằng màu cam ở phía bên trái màn hình
  • Nhấp vào các chủ đề được đánh dấu trong thanh điều hướng bên trái để chuyển đến phần đó và khắc phục mọi lỗi hiện có

Khi bạn nhấp vào Khởi chạy, các Ghim của bạn sẽ trải qua quá trình xem xét quảng cáo của chúng tôi để đảm bảo chúng tuân theo nguyên tắc quảng cáo của chúng tôi

Khi sử dụng bộ lọc để tạo quảng cáo theo một định dạng nhất định, hãy nhớ rằng một số định dạng quảng cáo chỉ có sẵn cho một số mục tiêu chiến dịch nhất định.

Mục tiêu chiến dịch Tùy chọn định dạng
Nhận thức về thương hiệu
 • Tĩnh (mặc định)
 • Băng
 • Video
 • Video tối đa
 • Quảng cáo bộ sưu tập
Lưu lượng truy cập
 • Tĩnh (mặc định)
 • Băng
 • Video
 • Quảng cáo bộ sưu tập
Cài đặt ứng dụng
 • Ứng dụng (mặc định)
Chuyển đổi
 • Tĩnh (mặc định)
 • Băng
 • Video
 • Quảng cáo bộ sưu tập

Khám phá thông tin chi tiết hơn về thông số kỹ thuật sản phẩm của chúng tôi để giúp bạn quyết định nên quảng cáo Ghim nào.

Preview your ads

If you're creating an ad using Ads Manager, you can send a preview of the ad to your mobile device. You'll need your computer and a mobile device with the latest version of the Pinterest app.

Create an ad preview
 1. Click Ads at the top-left corner of your screen
 2. Select Create ad
 3. In the menu on the left, click Ads
 4. Select the Pin you want to preview as an ad
 5. Click the Selected tab
 6. Click Preview Pin to send a preview of the ad to your mobile phone
 7. Open the Pinterest app on your mobile device
 8. Tap the bell icon at the bottom of your screen to open your notifications
 9. You’ll see a notification that says, “Here’s a preview of your Pinterest ad!”
 10. Open the notification
 11. Scroll up to see how the ad will look in someone's feed

Note: Ad preview is only available for ads created using Ads Manager. It can't be used to preview organic Pins or shopping ads. If you want to get alerts for your Pin previews, turn on push notifications.

Các bài viết khác

Skip Các bài viết khác Links
End of Các bài viết khác Links
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ