Xem tài khoản quảng cáo được chia sẻ với bạn

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

Nếu bạn có tài khoản doanh nghiệp, bạn có thể xem và truy cập vào các tài khoản quảng cáo mà bạn có quyền truy cập trong Trình quản lý tài khoản của mình.

Có sáu cấp độ truy cập.

Cấp độ truy cập Quyền
Quản trị
 • Quyền truy cập toàn bộ vào tài khoản quảng cáo như chủ sở hữu gốc
 • Có thể xem và chỉnh sửa mọi thứ bao gồm thông tin thanh toán, tối ưu hóa chiến dịch và đối tượng
Chiến dịch
 • Tạo, chỉnh sửa và quản lý tất cả các mặt của chiến dịch quảng cáo
Chuyên viên phân tích
 • Quyền truy cập chỉ được xem vào tài khoản quảng cáo
 • Có thể xem mọi thứ trừ cài đặt thanh toán và doanh nghiệp
Đối tượng
 • Tạo và chỉnh sửa đối tượng trên tài khoản quảng cáo
 • Xem thông tin thẻ Pinterest
Tài chính
 • Quyền truy cập toàn bộ vào thông tin thanh toán tài khoản quảng cáo
Danh mục sản phẩm
 • Bạn có thể tạo và quản lý nguồn dữ liệu và nhóm sản phẩm cho tài khoản doanh nghiệp

Xem tài khoản quảng cáo mà người khác đã chia sẻ với bạn

 1. Điều hướng đến ads.pinterest.co

 2. Nhấp vào  bên cạnh tên của bạn

 3. Nhấp vào tab "Chia sẻ với tôi"

Để rời khỏi tài khoản, nhấp vào bên cạnh tên của bạn và điều hướng đến tab "Được chia sẻ với tôi". Nhấp vào tài khoản quảng cáo bạn muốn rời khỏi và chọn Xem cài đặt tài khoản. Nhấp vào Rời khỏi tài khoản quảng cáo  dưới tên và cấp truy cập của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ