Tạo và chỉnh sửa chiến dịch

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

Chiến dịch là cấp cao nhất trong Cấu trúc chiến dịch và chứa các nhóm quảng cáo cùng quảng cáo. Để quảng cáo trên Pinterest, trước tiên, bạn cần tạo một chiến dịch. Khi đã tạo chiến dịch, bạn có thể chỉnh sửa hoặc sao chép chiến dịch đó.

Tạo chiến dịch

Để chạy quảng cáo trên Pinterest, hãy tạo một chiến dịch. 
 

Chỉnh sửa chiến dịch

Điều chỉnh một chiến dịch bạn đã tạo.
 

Sao chép chiến dịch

Sao chép một chiến dịch để sao chép rồi chỉnh sửa thông tin từ một chiến dịch bạn đã tạo. Bạn không thể sao chép chiến dịch đã lưu trữ và Ghim băng truyền.
 

Bạn gặp sự cố?

Nếu chiến dịch của bạn thiếu bất kỳ thông tin cần thiết nào, thì lỗi sẽ được đánh dấu bằng màu đỏ trong bảng di chuyển bên trái. Nhấp vào các chủ đề được đánh dấu để chuyển đến phần đó và khắc phục mọi lỗi đang tồn tại. Thông tin bạn nhập sẽ lưu khi bạn chuyển từ bước này sang bước khác. Nếu bạn thoát khỏi cửa sổ trước khi nhấp vào "Tiếp tục", "Lưu chỉnh sửa" hoặc "Tạo chiến dịch", thì nội dung chỉnh sửa của bạn sẽ bị mất.
 

Tiếp theo

Khi bạn đã tạo, chỉnh sửa hoặc sao chép một chiến dịch, hãy tìm hiểu cách tạo và chỉnh sửa nhóm quảng cáo trong chiến dịch.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ