Dừng quảng cáo

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Learn more

Tạm dừng các chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo của bạn bất cứ lúc nào trong Trình quản lý quảng cáo để ngừng phát sinh chi phí.

  1. Từ Pinterest, nhấp vào Quảng cáo bên cạnh thanh tìm kiếm và nhấp vào Tổng quanđể truy cập Trình quản lý quảng cáo
  2. Nhấp vào Xem tất cả bên cạnh loại chiến dịch bạn muốn chỉnh sửa
  3. Nhấp vào chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo mà bạn muốn chỉnh sửa
  4. Chuyển đổi công tắc Tắt/Bật thành vị trí Tắt

Nếu bạn đang chạy một chiến dịch có nhiều nhóm quảng cáo, thì việc tạm dừng một trong những nhóm quảng cáo đó sẽ ngừng chạy tất cả các quảng cáo trong nhóm quảng cáo đó, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến các nhóm quảng cáo khác trong chiến dịch đó. Nếu bạn ngừng chạy một chiến dịch, thì bạn sẽ tạm dừng tất cả các nhóm quảng cáo trong đó.

Tìm hiểu thêm về các chiến dịch chỉnh sửa. 
 

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ