Theo dõi chuyển động và bên thứ ba

Bạn có thể thêm phần theo dõi bên thứ ba vào quảng cáo của mình để theo dõi hoạt động Pinterest của bạn thông qua các nền tảng khác. Ví dụ: bạn có thể theo dõi các nhấp chuột với URL của bên thứ ba, như trình quản lý chiến dịch trên Google DoubleClick (DCM) hoặc Kenshoo, để xác minh phân phối chiến dịch và thu thập dữ liệu báo cáo.

Thêm theo dõi bên thứ ba vào quảng cáo của bạn

Chúng tôi hỗ trợ theo dõi lượt hiển thị và hai hình thức theo dõi lượt nhấp: theo dõi lượt nhấp chuyển hướng chéo miền và theo dõi lượt nhấp song song.

Theo dõi nhấp chuột của bên thứ 3 chéo miền (X-domain)

Có một số nhà cung cấp bên thứ 3 cho dịch vụ theo dõi lượt nhấp: Google [DoubleClick], Adobe [DTM], Facebook, Flashtalking, v.v. Các URL này bắt đầu bằng miền của bên thứ 3 và chuyển hướng đến miền và trang đích của bạn. Trình duyệt của người dùng sẽ tải ngay một miền theo dõi của bên thứ 3 trước khi tải trang đích cuối cùng của bạn. Các vấn đề thường gặp là liên kết bị hỏng và các vấn đề mã hóa theo phần trăm.

Các URL này được đặt trong trường "URL đích của Ghim quảng cáo" trong Trình quản lý quảng cáo hoặc cột trong trình chỉnh sửa hàng loạt.

Theo dõi nhấp chuột song song

Khi theo dõi lượt nhấp song song, Pinterest ping URL theo dõi lượt nhấp song song với URL đích của Ghim quảng cáo. Điều này làm giảm thời gian từ khi người dùng nhấp vào Pinterest và đến khi trang đích của nhà quảng cáo tải. Các URL theo dõi lượt nhấp song song không được trình duyệt của người dùng tải và không chuyển hướng đến trang đích cuối cùng, các URL sẽ chỉ được ping để theo dõi sự kiện.

Các URL theo dõi lượt nhấp song song được đặt trong cột "URL theo dõi bên thứ ba" trong trình chỉnh sửa hàng loạt cùng với các URL theo dõi lượt hiển thị.

Theo dõi lượt hiển thị

Với chức năng theo dõi lượt hiển thị, bạn có thể xác minh việc chạy quảng cáo của mình trên Pinterest. Chúng tôi hỗ trợ các đối tác theo dõi lượt hiển thị sau:

 • Doubleclick (DCM)
 • Atlas
 • Sizmek
 • Flashtalking
 • Trueffect
   

Bạn có thể thêm liên kết theo dõi lượt hiển thị vào chiến dịch của mình qua trường "URL theo dõi" khi tạo quảng cáo. Chọn "lượt hiển thị" và dán URL từ bên thứ ba của bạn vào hộp văn bản.
Để thêm URL lượt hiển thị qua trình chỉnh sửa hàng loạt, hãy sử dụng cột 'URL theo dõi bên thứ ba của Ghim quảng cáo'.

Thêm các tham số theo dõi động

Bạn có thể thêm các tham số theo dõi động vào URL trực tiếp hoặc ngoài các URL theo dõi bên thứ ba của bạn. Chúng tôi cũng hỗ trợ các tham số theo dõi động, điều này cho phép các nhà quảng cáo thu thập thông tin bổ sung từ Pinterest khi nhấp vào mục đích theo dõi chiến dịch. Chúng là văn bản giữ chỗ bắt đầu và kết thúc trong dấu ngoặc nhọn và có thể được thêm vào URL.

Các thông số động được hỗ trợ cho URL đích của Ghim quảng cáo:

 • {campaignid}

 • {campaign_name}, {campaignname}

 • {adgroupid}

 • {adgroup_name}, {adgroupname}

 • {keyword}

 • {keyword_id}

 • {creative_id} - id quảng cáo ghim

 • {adid} - ID quảng cáo ghim

 • {device} - 't', 'c' hoặc 'm' cho máy tính bảng, máy tính hoặc điện thoại di động

Các thông số động được hỗ trợ cho theo dõi lượt nhấp song song và theo dõi lượt hiển thị (phía máy chủ):

 • {campaignid}, {campaign_id}

 • {campaign_name}, {campaignname}

 • {adgroupid}, {ad_group_id}

 • {adgroupname}, {ad_group_name}

 • {adid}, {ad_id}, {creativeid}, {creative_id}  - id quảng cáo ghim

 • {itemid}, {iterm_id} - id mục của quảng cáo ghim

 • {insertionid}, {insertion_id} - id chèn của quảng cáo ghim

 • {creative_name} - tên quảng cáo ghim

 • {device} - 't', 'c' hoặc 'm' cho máy tính bảng, máy tính hoặc điện thoại di động

 • {device_platform} - loại thiết bị di động, ‘iOS’, ‘Android’ hoặc chuỗi trống

 • {publisher} - được mã hóa cứng là ‘Pinterest’

 • {timestamp}, {click_timestamp}, 

Ví dụ: một URL đích được cung cấp bởi một nhà bán lẻ có thể trông như thế này: retailer.com/mens-clothing/?cid={campaignid}. Nếu ID chiến dịch của Pinterest là 1234, thì chúng tôi sẽ phân phối URL này là retailer.com/mens-clothing/?cid=1234.

Các thông số động cụ thể cho Chiến dịch tìm kiếm:

 • {keyword} - chuỗi từ khóa được mã hóa phần trăm (ví dụ: chạy %20shoes) khớp với mã Ghim được quảng cáo

 • {keyword_id} - ID từ khóa khớp với Mã ghim được quảng cáo

Các thông số động chúng tôi không hỗ trợ sẽ bị bỏ qua. Ví dụ: nếu nhà bán lẻ cung cấp URL retailer.com/mens-clothing/?cid={CAMPAIGN-ID}, chúng tôi sẽ bỏ qua các tham số theo dõi và chỉ sử dụng URL là retailer.com/mens-clothing/?cid={CAMPAIGN-ID}.

Các thông số động cụ thể cho Chiến dịch mua sắm:

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ