Theo dõi, báo cáo và tối ưu hóa các chiến dịch mua sắm

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Catalog chưa khả dụng. Xem các địa điểm mà Catalog khả dụng cho tài khoản Pinterest Business.

Tìm hiểu thêm

Theo dõi các chiến dịch mua sắm của bạn

Chúng tôi hỗ trợ cả URL theo dõi lượt nhấp được mã hóa cứng và các tham số động thông qua các tùy chọn theo dõi khác nhau (bên dưới). Tại thời điểm này, chúng tôi không hỗ trợ chức năng theo dõi lượt hiển thị.

Có ba trường bạn có thể sử dụng để thêm yêu cầu theo dõi vào các chiến dịch mua sắm.

Trường Mức độ phân cấp Trường hợp sử dụng
Trường Link trong nguồn dữ liệu bắt buộc (bảng tin sản phẩm) Mặt hàng (Ghim)

Các tham số chuỗi truy vấn dành riêng cho sản phẩm (tham số UTM) 
**Dữ liệu này cũng sẽ được thêm vào các Ghim tự nhiên, không bao gồm các tham số dành riêng cho quảng cáo

Thông qua nguồn dữ liệu trong cột ad_link. Sử dụng trường này cho: Mặt hàng (Ghim)

URL theo dõi lượt nhấp chuyển hướng đầy đủ

Chiến dịch quảng cáo hoặc tham số chuỗi truy vấn dành riêng cho sản phẩm 
(tham số UTM)

Cột Mẫu theo dõi ở cấp nhóm sản phẩm. Sử dụng trường này cho:  Nhóm sản phẩm

URL theo dõi lượt nhấp chuyển hướng được chèn vào trang đích
ví dụ: dclk.net?adxe=194&lp={lpurl}

Tham số chuỗi truy vấn của nhóm sản phẩm 
ví dụ: {unescapedlpurl}?key=value&utmsource=Pinterest

 

Nếu mẫu theo dõi của bạn được thiết lập trong cấu trúc chiến dịch: cho {lpurl} hoặc {unescapedlpurl}, thì chúng tôi sẽ sử dụng trang đích của cột ad_link, nếu có, trong nguồn dữ liệu bắt buộc của bạn. Nếu bạn không có URL ad_link, thì chúng tôi sẽ sử dụng cột liên kết cho trang đích.

 

Các tham số động được hỗ trợ để theo dõi chiến dịch

Đối với quảng cáo mua sắm, chúng tôi hỗ trợ các tham số động sau:

 • {product_name}: Tên sản phẩm
 • {promoted_product_group_id}: ID nhóm sản phẩm trong Trình quản lý quảng cáo
 • {product_group_name}: Tên nhóm sản phẩm
 • {lpurl}: được thay thế bằng URL từ trường "ad_link" hoặc"link" trong nguồn dữ liệu bắt buộc. Hệ thống sẽ tự động mã hóa các ký tự.
 • {unescapedlpurl}: được thay thế bằng URL từ trường "ad_link" hoặc"link" trong nguồn dữ liệu bắt buộc. Không mã hóa các ký tự.
 • {campaignid}: ID chiến dịch Pinterest
 • {adgroupid}: ID nhóm quảng cáo Pinterest
 • {product_partition_id}: ID nhóm sản phẩm được quảng cáo của Pinterest
 • {product_id}: ID sản phẩm từ nguồn dữ liệu bắt buộc
 • {device}: “m” cho điện thoại di động, “t” cho máy tính bảng, “c” cho máy tính

Thêm dấu “?” trước tham số URL đầu tiên để tuân thủ cú pháp URL tiêu chuẩn.

Khi sử dụng mẫu theo dõi lúc thiết lập chiến dịch, bạn nên điền và kiểm tra URL đầy đủ trước khi kích hoạt các chiến dịch.

Bạn nên sử dụng {unescopedlpurl} cho các chuyển hướng để tránh các vấn đề có thể xảy ra với mã hóa.

Đọc hướng dẫn về theo dõi bên thứ ba và theo dõi động của chúng tôi để biết thêm chi tiết về cách theo dõi trên Pinterest.

Báo cáo cho Quảng cáo mua sắm

Bạn có thể xem báo cáo cho Quảng cáo mua sắm trong Trình quản lý quảng cáo trong mục tiêu "Doanh số theo danh mục sản phẩm". Báo cáo Chiến dịch và Nhóm quảng cáo vẫn giống như tất cả các loại mục tiêu khác. Ngoài ra, bạn có thể xem hai báo cáo riêng biệt khác cho các chiến dịch mua sắm cụ thể:

 • Báo cáo nhóm sản phẩm
 • Báo cáo cấp mặt hàng

Báo cáo nhóm sản phẩm

Báo cáo cấp độ nhóm sản phẩm cho phép bạn xem hiệu suất theo nhóm sản phẩm. Bạn có thể sử dụng báo cáo này để xác định nhóm sản phẩm nào đang có hiệu suất tốt hơn và giúp bạn đưa ra quyết định về tối ưu hóa. Nếu một nhóm sản phẩm hoạt động thực sự hiệu quả, thì bạn có thể muốn chia nó thành nhóm quảng cáo của riêng mình để kiểm soát giá thầu chặt chẽ hơn.

Báo cáo cấp mặt hàng

Báo cáo cấp mặt hàng cung cấp cho bạn dữ liệu chuyên sâu ngoài dữ liệu báo cáo ở cấp độ nhóm sản phẩm, bằng cách cho bạn xem báo cáo theo từng mặt hàng riêng lẻ được gửi qua bảng tin. Báo cáo này chỉ có sẵn dưới dạng xuất dữ liệu. Để xuất báo cáo cấp mặt hàng, hãy chuyển đến tab Nhóm sản phẩm trong Trình quản lý quảng cáo.

Các phương thức thực hành hay nhất để tối ưu hóa Quảng cáo mua sắm

 • Cấu trúc các chiến dịch theo danh mục sản phẩm để dễ tối ưu hóa và quản lý từ khóa phủ định.
 • Tránh tạo chiến dịch chi tiết và cấu trúc nhóm quảng cáo mà có thể dàn trải quá mỏng ngân sách hàng ngày.
 • Sử dụng các từ khóa phủ định cho mục đích an toàn thương hiệu, chứ không phải làm một đòn bẩy tối ưu hóa mà có thể hạn chế phân phối.
 • Nhóm các nhóm sản phẩm tương tự trong một nhóm quảng cáo để tận dụng đòn bẩy tối ưu hóa tốt hơn (giá thầu, ngân sách, đối tượng).
 • Xem xét kĩ các nhóm sản phẩm có hiệu suất cao theo thời gian.
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ