Rắc rối với Pinterest Analytics

Không thấy dữ liệu

Có thể mất tới 48 giờ để tải dữ liệu trên Pinterest, vì vậy dữ liệu gần đây nhất có thể không hiển thị.

Nếu bạn vừa chuyển đổi sang tài khoản doanh nghiệp, lưu ý rằng chúng tôi chỉ có thể hiển thị dữ liệu từ ngày được chuyển đổi trở đi: mọi dữ liệu từ trước thời điểm này sẽ không có sẵn. Dữ liệu mới sẽ bắt đầu tải sau hai ngày và bạn sẽ thấy dữ liệu có giá trị trong cả tuần sau 10 ngày.

Bạn cũng có thể không thấy bất kỳ dữ liệu nào nếu có một khối lượng Ghim đáng kể đến từ trang web của bạn hoặc nếu trang web được xác nhận của bạn chuyển hướng đến một URL khác.

Không có dữ liệu từ nút Lưu trên trang web của bạn

Dữ liệu sẽ chỉ được ghi lại nếu bạn đang sử dụng nút Lưu chính thức của Pinterest. Nếu bạn không thấy dữ liệu, điều này có thể có nghĩa là trang web của bạn đang sử dụng nút Lưu của bên thứ ba.

Nhiều lượt nhấp chuột hơn các công cụ phân tích khác

Việc thấy nhiều nhấp chuột hơn các công cụ phân tích khác là điều bình thường vì chúng tôi đang theo dõi các nhấp chuột trên Ghim của bạn chứ không phải các lượt truy cập vào trang web của bạn. Cũng có khả năng một người đã truy cập trang web của bạn và rời đi trước khi mã theo dõi phân tích trang web của bạn có thể ghi lại lượt truy cập đó. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ phân tích của bạn nếu bạn thấy bất kỳ sự khác biệt nào.

Hiệu suất Ghim phong phú

Hiện nay, chúng tôi chỉ hiển thị Ghim hàng đầu trong 30 ngày qua. Mặc dù chúng tôi không thể lọc danh sách này để chỉ hiển thị một loại Ghim, Ghim phong phú được đánh dấu bằng biểu tượng ‘R‘ ở cột bên phải của danh sách Ghim hàng đầu của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ