Tài khoản đã xác minh

Chúng tôi muốn mọi người tìm được nội dung họ muốn tìm trên Pinterest, đó là lý do tại sao có dấu kiểm bên cạnh một số tên tuổi đáng chú ý như những người nổi tiếng, nhãn hiệu hoặc phương tiện truyền thông. Mục đích của dấu kiểm này là giúp mọi người tìm thấy các tài khoản họ đang tìm kiếm (ví dụ: bạn sẽ có thể dễ dàng phân biệt tài khoản Pinterest của Abraham Lincoln với tài khoản Pinterest của một trang web hâm mộ Abraham Lincoln.)

Nếu bạn muốn giúp người Ghim biết bạn là nguồn đáng tin cậy, hãy thêm logo của bạn làm ảnh đại diện và đảm bảo rằng bạn đã xác nhận trang web của bạn (Hãy nhớ rằng việc xác nhận trang web của bạn và xác minh hồ sơ của bạn là riêng biệt). Để xem các mẹo khác về cách xây dựng thương hiệu và để mọi người khám phá ra bạn trên Pinterest (gợi ý: thêm nút Lưu vào trang web của bạn), hãy truy cập business.pinterest.com.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ