Kho trữ báo cáo minh bạch

Đây là toàn bộ báo cáo minh bạch hàng quý trước đây của chúng tôi, kể từ tháng 7 năm 2013. Nếu bạn không chắc về ý nghĩa của các thuật ngữ, vui lòng xem phần Định nghĩa của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi phản hồi các yêu cầu về thông tin người dùng, vui lòng xem các nguyên tắc yêu cầu thông tin người dùng của chúng tôi.

Định nghĩa

US Law Enforcement Information Requests

Q1 January - March 2019

Types Requests Some information produced Accounts Accounts notified
Subpoena 10 10 11 4
Court order 0 0 0 0
Warrant 9 9 9 3
Total 19 19 20

7

 

Q2 April - June 2019

Types Requests Some information produced Accounts Accounts notified
Subpoena 17 15 18 7
Court order 0 0 0 0
Warrant 11 10 12 3
Total 28 25 30 10

 

Q3 July - September 2019

Types Requests Some information produced Accounts Accounts notified
Subpoena 11 11 17 2
Court order 1 1 1 0
Warrant 23 23 26 7
Total 34 34 44

9

 

Q4 October - December 2019

Types Requests Some information produced Accounts Accounts notified
Subpoena 7 7 7 0
Court order 1 1 1 0
Warrant 7 7 10 7
Total 15 15 18 7

 

Non-US Government Information Requests

Time period Number of requests Some information produced Accounts Countries
January - March 2019 0 0 0 n/a
April - June 2019 0 0 0 n/a
July - September 2019 0 0 0 n/a

October - December 2019

3 3 4

United Kingdom, Brazil

 

National Security Requests

Time period Number of requests
January - June 2019 0-249
July - December 2019 0-249

 

Government Content Removal Requests

Type of violation // Time period Community Guidelines violation Legal removals Total Did not comply
January - March 2019

Germany (12)

Russia (20)

Turkey (1)

Germany (11)

Russia (45)

Turkey (1)

90 1
April - June 2019

Russia (56)

Turkey (9)

Germany (4)

Russia (15)

84 0
July - September 2019

India (12)

Russia (168)

Turkey (13)

Germany (76)

India (6)

Russia (59)

Turkey (1)

335 0
October - December 2019

Australia (2)

Germany (2)

India (11)

Russia (110)

Germany (1)

India (31)

Russia (13)

Turkey (1) 

175 0

Báo cáo minh bạch 2018

Yêu cầu Thông tin của Cơ quan Thực thi Pháp luật Hoa Kỳ

Tháng 1 - Tháng 3 năm 2018

Loại Yêu cầu Một số thông tin cung cấp Tài khoản Tài khoản được thông báo
Trát tòa 6 4 4 3
Lệnh tòa án 1 1 1 0
Trát yêu cầu 5 5 6 1
Tổng cộng 12 10 11

4

Tháng 4 - Tháng 6 năm 2018

Loại Yêu cầu Một số thông tin cung cấp Tài khoản Tài khoản được thông báo
Trát tòa 7 4 5 3
Lệnh tòa án 1 1 1 0
Trát yêu cầu 4 6 6 3
Tổng cộng 12 11 12 6

Tháng 7 - Tháng 9, 2018

Loại Yêu cầu Một số thông tin cung cấp Tài khoản Tài khoản được thông báo
Trát tòa 10 8 12 6

Lệnh tòa án

2 2 2 1
Trát yêu cầu 8 8 12 2
Tổng cộng 20 18 28 9

Tháng 10 - Tháng 12, 2018

Loại Yêu cầu Một số thông tin cung cấp Tài khoản Tài khoản được thông báo
Trát tòa 7 7 8 1
Lệnh tòa án 1 1 1 0
Trát yêu cầu 5 5 5 1
Tổng cộng 13 13 14 2

Yêu cầu Thông tin từ Cơ quan không thuộc Chính phủ Hoa Kỳ

Khoảng thời gian Số lượng yêu cầu Một số thông tin cung cấp Tài khoản Quốc gia
Tháng 1 - Tháng 3 năm 2018 0 0 0 không có
Tháng 4 - Tháng 6 năm 2018 0 0 0 không có
Tháng 7 - Tháng 9, 2018 1 1 2 Anh
Tháng 10 - Tháng 12, 2018 0 0 0 không có

Yêu cầu An ninh Quốc gia

Khoảng thời gian Số lượng yêu cầu
Tháng 1 - Tháng 6 năm 2018 0-249
Tháng 7 - Tháng 12, 2018 0-249

Yêu cầu xóa nội dung chính phủ

Loại vi phạm // khoảng thời gian Vi phạm nguyên tắc cộng đồng Xóa bỏ pháp lý Tổng cộng Không tuân thủ
Tháng 1 - Tháng 3 năm 2018 Ấn Độ (1), Nga (21) Nga (4) 26 0
Tháng 4 - Tháng 6 năm 2018 Ấn Độ (3), Hàn Quốc (31), Malaysia (1), Pakistan (1), Nga (9), Thổ Nhĩ Kỳ (5) Nga (3) 53 0
Tháng 7 - Tháng 9, 2018 Nga (3), Thổ Nhĩ Kỳ (5) Nga (5) 11 0
Tháng 10 - Tháng 12, 2018 Pháp (1), Nga (13), Thổ Nhĩ Kỳ (4) Nga (44), Thổ Nhĩ Kỳ (5) 67 0

 

 

Báo cáo Minh bạch năm 2017

Yêu cầu Thông tin của Cơ quan Thực thi Pháp luật Hoa Kỳ

Tháng 1 - Tháng 3 năm 2017

Loại Yêu cầu Một số thông tin cung cấp Tài khoản Tài khoản được thông báo*
Trát tòa 37 33 42 18
Lệnh tòa án 2 2 2 0

Trát yêu cầu

39 39 42 22
Tổng cộng 78 74 86 40

Tháng 4 - Tháng 6 năm 2017

Loại Yêu cầu Một số thông tin cung cấp Tài khoản Tài khoản được thông báo*
Trát tòa 22 21 24 8
Lệnh tòa án 0 0 0 0

Trát yêu cầu

20 19 20 5
Tổng cộng 42 40 44 13

Tháng 7 - tháng 9 năm 2017

Loại Yêu cầu Một số thông tin cung cấp Tài khoản Tài khoản được thông báo*
Trát tòa 13 12 12 4
Lệnh tòa án 1 1 1 0

Trát yêu cầu

9 9 11 1
Tổng cộng 23 22 24 5

Tháng 10 - tháng 12 năm 2017

Loại Yêu cầu Một số thông tin cung cấp Tài khoản Tài khoản được thông báo*
Trát tòa 5 3 3 1
Lệnh tòa án 0 0 0 0

Trát yêu cầu

7 7 7 0
Tổng cộng 12 10 10 1

*Tài khoản được thông báo có nghĩa là chủ tài khoản đã được thông báo trước khi cung cấp thông tin

Yêu cầu Thông tin từ Cơ quan không thuộc Chính phủ Hoa Kỳ

Khoảng thời gian Số lượng yêu cầu Một số thông tin cung cấp Tài khoản Quốc gia
Tháng 1 - Tháng 3 năm 2017 0 0 0 không có
Tháng 4 - Tháng 6 năm 2017 0 0 0 không có
Tháng 7 - tháng 9 năm 2017 0 0 0 không có
Tháng 10 - tháng 12 năm 2017 0 0 0 không có

Yêu cầu An ninh Quốc gia

Khoảng thời gian Số lượng yêu cầu
Tháng 1 - Tháng 6 năm 2017 0-249
Tháng 7 - tháng 12 năm 2017 0-249

Yêu cầu xóa nội dung chính phủ

Khoảng thời gian Số lượng yêu cầu Để tuân thủ với Quốc gia
Tháng 1 - Tháng 3 năm 2017 72 72 Nga, Hàn Quốc
Tháng 4 - Tháng 6 năm 2017 52 52 Nga
Tháng 7 - tháng 9 năm 2017 57 56 Nga, Hàn Quốc
Tháng 10 - tháng 12 năm 2017 23 23  

*Khi Pinterest tuân thủ yêu cầu của chính phủ để xóa nội dung, chúng tôi giới hạn nội dung chỉ xuất hiện ở quốc gia mà nội dung được tạo. Nội dung đó sẽ vẫn hiển thị cho tất cả người dùng khác.

Báo cáo minh bạch năm 2016

Yêu cầu Thông tin của Cơ quan Thực thi Pháp luật Hoa Kỳ

Tháng 1 - Tháng 3 năm 2016

Loại Yêu cầu Một số thông tin cung cấp Tài khoản Tài khoản được thông báo
Trát tòa 5 5 5 1
Lệnh tòa án 1 1 1 0

Trát yêu cầu

0 0 0 0
Tổng cộng 6 6 6 1

Tháng 4 - Tháng 6 năm 2016

Loại Yêu cầu Một số thông tin cung cấp Tài khoản Tài khoản được thông báo
Trát tòa 8 6 13 2
Lệnh tòa án 1 1 12 0

Trát yêu cầu

9 8 10 1
Tổng cộng 18 15 35 3

Tháng 7 - Tháng 9 năm 2016

Loại Yêu cầu Một số thông tin cung cấp Tài khoản Tài khoản được thông báo
Trát tòa 14 11 75 71
Lệnh tòa án 1 1 1 1

Trát yêu cầu

5 5 8 5
Tổng cộng 20 17 84 77

Tháng 10 - Tháng 12 năm 2016

Loại Yêu cầu Một số thông tin cung cấp Tài khoản Tài khoản được thông báo
Trát tòa 10 10 12 4
Lệnh tòa án 1 1 2 0

Trát yêu cầu

15 14 18 2
Tổng cộng 26 25 32 6

Yêu cầu Thông tin từ Cơ quan không thuộc Chính phủ Hoa Kỳ

Khoảng thời gian Số lượng yêu cầu Một số thông tin cung cấp Tài khoản Quốc gia
Tháng 1 - Tháng 3 năm 2016 0 0 0 không có
Tháng 4 - Tháng 6 năm 2016 0 0 0 không có
Tháng 7 - Tháng 9 năm 2016 0 0 0 không có
Tháng 10 - Tháng 12 năm 2016 0 0 0 không có

Yêu cầu An ninh Quốc gia

Khoảng thời gian Số lượng yêu cầu
Tháng 1 năm 2016 - Tháng 6 năm 2016 0-249
Tháng 7 năm 2016 - Tháng 12 năm 2016 0-249

Yêu cầu xóa nội dung chính phủ

Khoảng thời gian Số lượng yêu cầu Để tuân thủ với Quốc gia
Tháng 1 - Tháng 3 năm 2016 1 0 HOA KỲ
Tháng 4 - Tháng 6 năm 2016 1 0 HOA KỲ
Tháng 7 - Tháng 9 năm 2016 6 6 NGA
Tháng 10 - Tháng 12 năm 2016 1 1 NGA

Báo cáo minh bạch năm 2015

Yêu cầu Thông tin của Cơ quan Thực thi Pháp luật Hoa Kỳ

Tháng 1 - Tháng 3 năm 2015

Loại Yêu cầu Một số thông tin cung cấp Tài khoản Tài khoản được thông báo
Trát tòa 7 7 10 4
Lệnh tòa án 0 0 0 0

Trát yêu cầu

2 2 3 0
Tổng cộng 9 9 13 4

Tháng 4 - Tháng 6 năm 2015

Loại Yêu cầu Một số thông tin cung cấp Tài khoản Tài khoản được thông báo
Trát tòa 9 8 11 7
Lệnh tòa án 4 3 6 0

Trát yêu cầu

6 6 8 6
Tổng cộng 19 17 25 13

Tháng 7 - Tháng 9 năm 2015

Loại Yêu cầu Một số thông tin cung cấp Tài khoản Tài khoản được thông báo
Trát tòa 8 8 9 3
Lệnh tòa án 1 1 2 0

Trát yêu cầu

2 2 2 2
Tổng cộng 11 11 13 5

Tháng 10 - Tháng 12 năm 2015

Loại Yêu cầu Một số thông tin cung cấp Tài khoản Tài khoản được thông báo
Trát tòa 6 6 6 2
Lệnh tòa án 0 0 0 0

Trát yêu cầu

1 1 1 0
Tổng cộng 7 7 7 2

Yêu cầu Thông tin từ Cơ quan không thuộc Chính phủ Hoa Kỳ

Khoảng thời gian Số lượng yêu cầu Một số thông tin cung cấp Tài khoản Quốc gia
Tháng 10 - Tháng 12 năm 2015 1 0 1 Đức
Tháng 7 - Tháng 9 năm 2015 0 0 0 không có
Tháng 4 - Tháng 6 năm 2015 0 0 0 không có
Tháng 1  - Tháng 3 năm 2015 0 0 0 0

Yêu cầu An ninh Quốc gia

Khoảng thời gian Số lượng yêu cầu
Tháng 7 năm 2015 - Tháng 12 năm 2015 0-249
Tháng 1 năm 2015 - Tháng 6 năm 2015 0-249

Yêu cầu xóa nội dung chính phủ

Khoảng thời gian Số lượng yêu cầu Để tuân thủ với Quốc gia
Tháng 10 - Tháng 12 năm 2015 1 1 Nga
Tháng 7 - Tháng 9 năm 2015 3 3 Nga (3)
Tháng 4 - Tháng 6 năm 2015 0 0 không có
Tháng 1 - Tháng 3 năm 2015 0 0 không có

Báo cáo minh bạch năm 2014

Tháng một - Tháng ba 2014

Yêu cầu xóa nội dung chính phủ: 0

Yêu cầu thực thi pháp luật Hoa Kỳ; Số lượng tài khoản: 7

Lệnh: 0 (0%); Lệnh bảo vệ đã nhận được: 0

Trát hầu tòa: 7 (100%); Lệnh bảo vệ đã nhận được: 4

 • Đại bồi thẩm đoàn: 5 (72% trát hầu tòa)

 • Hành chính: 2 (28% trát hầu tòa)

An ninh quốc gia: 0

Khác: 0

Bên yêu cầu và tuân thủ

Liên bang: 2 (2 trát hầu tòa); Tuân thủ một phần hoặc hoàn toàn: 100%

Tiểu bang/địa phương: MN (2), FL (1), IL (1), CA (1); Tuân thủ một phần hoặc hoàn toàn: 100%

Yêu cầu dân sự tại Hoa Kỳ: 0

Yêu cầu từ phần còn lại của thế giới: Úc (1); Số tài khoản: 1 ; Tuân thủ một phần hoặc hoàn toàn: 0%

Tháng tư - Tháng sáu 2014

Yêu cầu xóa nội dung chính phủ: 0

Yêu cầu thực thi pháp luật Hoa Kỳ; Số tài khoản: 19

Lệnh: 3 (33%); Lệnh bảo vệ đã nhận được: 2

Trát hầu tòa: 6 (67%); Lệnh bảo vệ đã nhận được: 1

 • Hành chính: 4 (67% trát hầu tòa)

 • Tòa án: 2 (33% trát hầu tòa)

An ninh quốc gia: 0

Khác: 0

Bên yêu cầu và tuân thủ

Liên bang: 3 (2 lệnh, 1 trát hầu tòa); Tuân thủ một phần hoặc hoàn toàn: 33%

Tiểu bang/địa phương: WI (2), MO (1), OH (1), GA (1), CA (1); Tuân thủ một phần hoặc hoàn toàn: 83%

Yêu cầu dân sự tại Hoa Kỳ: 0

Yêu cầu thực thi pháp luật từ phần còn lại của thế giới: Canada (1); Số tài khoản: 3 ; Tuân thủ một phần hoặc hoàn toàn: 0%

Tháng Bảy - tháng Chín năm 2014

Yêu cầu xóa nội dung chính phủ: 0

Yêu cầu thực thi pháp luật Hoa Kỳ; Số tài khoản: 15

Lệnh: 3 (43%); Lệnh bảo vệ đã nhận được: 3

Trát hầu tòa: 7 (57%); Lệnh bảo vệ đã nhận được: 4

 • Đại bồi thẩm đoàn: 4 (57% trát hầu tòa)

 • Hành chính: 0 (0% trát hầu tòa)

 • Tòa án: 3 (43% trát hầu tòa)

An ninh quốc gia: 0

Khác: 0

Bên yêu cầu và tuân thủ

Liên bang: 4 (1 lệnh, 3 trát hầu tòa); Tuân thủ một phần hoặc hoàn toàn: 100%

Tiểu bang/địa phương: CA (1), PA (1), NJ (1), TX (1), AK (1), TN (1); Tuân thủ một phần hoặc hoàn toàn: 100%

Yêu cầu dân sự tại Hoa Kỳ: 3 ; Tuân thủ một phần hoặc hoàn toàn: 66%

Yêu cầu từ phần còn lại của thế giới: Không có; Số tài khoản: 0 ; Tuân thủ một phần hoặc hoàn toàn: 0%

Tháng Tám - tháng Mười Hai năm 2014

Yêu cầu xóa nội dung chính phủ: 0

Yêu cầu thực thi pháp luật Hoa Kỳ; Số tài khoản: 19

Lệnh: 4 (30%); Lệnh bảo vệ đã nhận được: 3

Trát hầu tòa: 9 (60%); Lệnh bảo vệ đã nhận được: 6

 • Đại bồi thẩm đoàn: 5 (55% trát hầu tòa)

 • Hành chính: 1 (11% trát hầu tòa)

 • Tòa án: 3 (33% trát hầu tòa)

An ninh quốc gia: 0

Khác: 0

Bên yêu cầu và tuân thủ

Liên bang: 4 (0 lệnh, 4 trát hầu tòa); Tuân thủ một phần hoặc hoàn toàn: 75%

Tiểu bang/Địa phương: MI (1), IL (1), MN (1), AZ (1), ID (1), WI (1), VI (1), PA (1), ND (1); Tuân thủ một phần hoặc hoàn toàn: 77%

Yêu cầu dân sự tại Hoa Kỳ: 0

Yêu cầu từ phần còn lại của thế giới: Không có; Số tài khoản: 0 ; Tuân thủ một phần hoặc hoàn toàn: 0%

Báo cáo minh bạch năm 2013

Tháng bảy - Tháng chín 2013

Yêu cầu xóa nội dung chính phủ: 0

Yêu cầu thực thi pháp luật Hoa Kỳ; Số lượng tài khoản: 7

Lệnh: 4 (57%); Yêu cầu bảo hộ nhận được: 2

Trát tòa: 3 (43%); Yêu cầu bảo hộ nhận được: 1

 • Đại bồi thẩm đoàn: 1 (33% trát hầu tòa)
 • Tòa án: 2 (66% trát hầu tòa)

Khác: 0

An ninh quốc gia: 0

Bên yêu cầu và tuân thủ:

Liên bang:1; Tuân thủ một phần hoặc hoàn toàn : 100%

Tiểu bang/địa phương CA (2), FL (1), UT (1); NY (1) và WI (1); Tuân thủ một phần hoặc hoàn toàn: 83%

Yêu cầu dân sự tại Hoa Kỳ: 0

Yêu cầu thực thi pháp luật từ phần còn lại của thế giới: 0

Tháng mười - Tháng mười hai 2013

Yêu cầu xóa nội dung chính phủ: 0

Yêu cầu thực thi pháp luật Hoa Kỳ; Số lượng tài khoản: 5

Lệnh: 3 (60%); Yêu cầu bảo hộ nhận được: 0

Trát tòa: 2 (40%); Yêu cầu bảo hộ nhận được: 0

 • Đại bồi thẩm đoàn: 1 (50% trát hầu tòa)
 • Tòa án: 1 (50% trát hầu tòa)

Khác: 0

An ninh quốc gia: 0

Bên yêu cầu và tuân thủ:

Liên bang: 0

Tiểu bang/địa phươngCA (2), FL (1), UT (1), OR (1); Tuân thủ một phần hoặc hoàn toàn: 100%

Yêu cầu dân sự tại Hoa Kỳ: 1 (100%); Tuân thủ một phần hoặc hoàn toàn: 100%

Yêu cầu từ các khu vực còn lại trên thế giới: 0

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ