Hồ sơ của bạn

Từ bảng bạn tạo cho đến tất cả mọi thứ bạn đang theo dõi, hồ sơ của bạn chính là bản thân bạn và những ý tưởng bạn yêu thích.

Trong hồ sơ , bạn có thể tìm thấy tất cả các Ghim bạn lưu, bảng bạn tạo và Ghim bạn thử. Bạn cũng có thể tìm thấy ai đang theo dõi bạn và tất cả mọi người bạn đang theo dõi, trong đó có các bảng và chủ đề. Bất cứ ai cũng có thể xem hồ sơ của bạn, nhưng bảng bí mật sẽ luôn được ẩn. 

Khi bạn tạo tài khoản, chúng tôi sẽ tạo một tên người dùng cho bạn, nhưng hãy cá nhân hóa hồ sơ của bạn bằng cập nhật tên người dùng, thêm ảnh và tạo tiểu sử.
 

Các bài viết liên quan