Tìm kiếm nội dung trên Pinterest

Tìm kiếm
Bạn có thể tìm kiếm Ghim, bảng hoặc mọi người. Nếu bạn không chắc là đang tìm kiếm gì, hãy thử xem hướng dẫn tìm kiếm của chúng tôi. Hãy bắt đầu với từ khóa tìm kiếm đơn giản như "ý tưởng ăn tối." Sau đó, nhấp vào một trong các hướng dẫn tìm kiếm để rút gọn kết quả tìm kiếm như "nhanh" hoặc "dành cho trẻ em."

Bạn có thể sử dụng hashtag để tìm kiếm, như "#interiordesign” hoặc “#healthyrecipes” để xem các Ghim mới bao gồm hashtag đó.

Nếu bạn chỉ muốn duyệt nội dung, hãy thử xem qua các danh mục của chúng tôi. Nhấp vào menu danh mục ở bên phải thanh tìm kiếm để duyệt các chủ đề như "Nghệ thuật" hoặc "Xe hơi và xe máy."

Theo dõi
Nếu bạn tìm thấy bảng hoặc hồ sơ thú vị, bạn có thể theo dõi bảng hoặc hồ sơ đó. Theo dõi nghĩa là Ghim mới từ người đó hoặc bảng đó sẽ hiển thị trong bảng tin nhà của bạn. Bạn có thể điều chỉnh người và nội dung bạn đang theo dõi sau này bất cứ lúc nào.

Các cách khám phá khác
Nếu bạn tìm thấy một Ghim thực sự hay và muốn xem thêm các Ghim như vậy, hãy lưu Ghim ban đầu và chúng tôi sẽ hiển thị với bạn bảng Ghim được đề xuất mà bạn có thể thích. Mỗi lần bạn lưu Ghim, theo dõi bảng hoặc mọi người, Ghim trong bảng tin nhà của bạn sẽ được cải thiện hay hơn mỗi ngày.