Nhắm mục tiêu dữ liệu bên thứ ba

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

Tính năng Nhắm mục tiêu dữ liệu bên thứ ba cho phép các đối tác được quản lý được chấp thuận tận dụng việc nhắm mục tiêu các phân đoạn từ các đối tác dữ liệu của chúng tôi để đạt được mục tiêu tiếp thị.

Pinterest quản lý tự động các chi phí liên quan đến việc nhắm mục tiêu dữ liệu bên thứ ba để đảm bảo bạn không bị tính phí nhiều hơn giá thầu của mình. Khi bạn đang sử dụng Nhắm mục tiêu dữ liệu bên thứ ba, hệ thống của chúng tôi giảm giá thầu trong đấu giá không nhiều hơn 15% để trả chi phí dữ liệu. Nếu bạn thắng đấu giá, bạn sẽ phải trả giá đã đấu để trả chi phí của nội dung phương tiện, cộng với % giá đã đấu để trả chi phí dữ liệu.

Các bài viết khác

Skip Các bài viết khác Links
End of Các bài viết khác Links