Nhắm đến đối tượng mục tiêu

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Learn more

Việc nhắm mục tiêu theo đối tượng giúp bạn tiếp cận một nhóm người cụ thể bằng cách kết hợp thông tin về khách hàng của bạn với thông tin về cách mọi người sử dụng Pinterest.

Bạn có thể tạo bốn loại đối tượng khán giả:

  • danh sách khách hàng
  • những người đã truy cập trang web của bạn
  • những người đã tương tác với Ghim của bạn trên Pinterest
  • những người tương tự với một danh sách đối tượng hiện có

Tạo đối tượng

  1. Nhấp vào Quảng cáo và chọn "Đối tượng"
  2. Nhấp vào Tạo Người xem
  3. Chọn loại đối tượng của bạn và nhấp vào Tiếp theo
  4. Làm theo hướng dẫn và nhấp Tạo

Khi bạn tạo danh sách khách hàng của mình, Pinterest sẽ tìm kiếm những người trong danh sách đối tượng của bạn có tài khoản hiện có trên Pinterest. Mỗi danh sách "Người xem" cần có 100 người khi bạn có thể bắt đầu sử dụng nó. Ví dụ: nếu bạn tải lên danh sách 120 người nhưng hệ thống của chúng tôi phát hiện ra rằng chỉ 80 người trong số họ sử dụng Pinterest, bạn sẽ cần thêm nhiều khách hàng hơn.

Pinterest sẽ không bao giờ chia sẻ đối tượng người xem bạn đã tạo hoặc sử dụng chúng để làm mục tiêu cho các chiến dịch của bất kỳ ai khác trừ khi có yêu cầu của chính các bạn.

Cách hoạt động của tính năng đối tượng

Danh sách khách hàng

Tải lên email hoặc ID quảng cáo di động (MAID) của khách hàng hiện có thông qua tập tin CSV gồm một cột duy nhất. Chừa lại mọi thông tin khác mà bạn có, như tên. Hãy nhớ rằng danh sách đối tượng cuối cùng của bạn có thể sẽ nhỏ hơn tổng số email hoặc ID quảng cáo di động mà bạn tải lên lúc đầu.

Sử dụng tính năng nhắm mục tiêu toàn diện để tiếp cận khách hàng giá trị cao hiện có bằng một thông điệp cụ thể. Sử dụng tính năng nhắm mục tiêu loại trừ để đạt được mục tiêu thu hút khách hàng mới. Sau khi danh sách của bạn có ít nhất 100 dữ liệu phù hợp, trạng thái sẽ chuyển sang màu xanh lục trên trang Đối tượng trong Trình quản lý quảng cáo và bạn sẽ có thể nhắm mục tiêu đối tượng đó trên quảng cáo.

Định dạng

  • Tập tin email: Cleartext, SHA256, khóa hash MD5. Phải bao gồm một ký tự "@".
  • Tập tin MAID: Cleartext, SHA1, SHA256, khóa hash MD5. IDFA (iOS) phải viết hoa và AAID (Android) phải viết thường. MAID phải tuân theo định dạng 8-4-4-4-12.

Nếu bạn gặp lỗi khi tải lên tập tin CSV, có khả năng là một trong những yêu cầu trên đã không được đáp ứng. Bạn không được bao gồm đề mục, tiêu đề và hàng trống hoặc tab gây gián đoạn dữ liệu.

Khi bạn tải danh sách khách hàng của mình lên Pinterest, danh sách sẽ được hash ngay lập tức và không thể tải xuống nữa hoặc truy cập lại. Để chỉnh sửa danh sách khách hàng, bạn sẽ cần tải danh sách mới lên. Danh sách khách hàng không cập nhật tự động trừ khi kết nối với một CRM thông qua API Pinterest.

Chỉnh sửa

Khi bạn tải danh sách khách hàng của mình lên Pinterest, danh sách sẽ được hash ngay lập tức và bạn sẽ không thể tải xuống hoặc truy cập lại. Để chỉnh sửa danh sách khách hàng, bạn sẽ cần tải lên danh sách mới. Để xóa một khách hàng cụ thể khỏi danh sách khách hàng hiện tại, bạn sẽ cần xóa khách hàng đó khỏi danh sách, lưu danh sách bằng cùng tên đối tượng và sau đó tải lên lại. Danh sách khách hàng không tự động cập nhật trừ khi được kết nối với CRM qua API Pinterest.

Khách truy cập trang web

Việc nhắm mục tiêu lại khách truy cập xác định những người đã truy cập trang web của bạn và cho phép bạn nhắm mục tiêu đến họ trên Pinterest, nơi họ có nhiều khả năng sẽ thực hiên hành động hơn. Để tạo đối tượng khách truy cập, bạn cần thiết lập thẻ Pinterest.

Thêm mã cơ sở trên mỗi trang trên trang web của bạn và thêm mã sự kiện vào các trang mà bạn muốn theo dõi các hành động bạn quan tâm. Bạn có thể tạo đối tượng mục tiêu dựa trên một hoặc nhiều thẻ sự kiện cụ thể trên trang web của bạn hoặc dựa trên một hoặc nhiều trang mà mọi người đã truy cập trên trang web của bạn. Đối với các sự kiện, bạn có thể nhắm mục tiêu tới những người đã thêm một loại sản phẩm cụ thể vào giỏ hàng của họ nhưng chưa thanh toán. Đối với các trang, bạn có thể nhắm mục tiêu tới những người đã truy cập vào các URL cụ thể, ví dụ như trang thanh toán hoặc trang xác nhận của bạn.

Sau khi bạn tạo đối tượng, kích thước đối tượng sẽ được cập nhật trong vòng 24 giờ trên trang Đối tượng trong Trình quản lý quảng cáo.

Lượt tham gia

Khi đã xác minh quyền sở hữu trang web của mình trong cài đặt tài khoản, bạn có thể nhắm mục tiêu đến những người trước đây đã tương tác với Ghim từ trang web của bạn. Các hành động này bao gồm các lượt lưu, lượt xem cận cảnh, lượt nhận xét, lượt nhấp vào liên kết và vuốt thẻ băng truyền.

Thêm bộ lọc vào đối tượng tương tác để nhắm mục tiêu hoặc loại trừ những người thực hiện các hành động cụ thể, chẳng hạn như lưu Ghim. Sử dụng URL đích, Loại hành động, ID Ghim, % video đã xem hoặc bộ lọc Danh mục Ghim để nhắm mục tiêu hoặc loại trừ người cho đối tượng của bạn. Nếu bạn sử dụng bộ lọc ID Ghim, thì ID Ghim cần phải xuất phát từ ID Ghim tự nhiên ban đầu, chứ không phải ID của Ghim quảng cáo. Nếu bạn chọn không thêm bộ lọc, thì đối tượng sẽ bao gồm những người đã tương tác với bất kỳ Ghim nào dẫn đến trang web bạn đã xác minh quyền sở hữu. Các Ghim này có thể bao gồm Ghim quảng cáo, Ghim tự nhiên và Ghim không được tạo bởi tài khoản của bạn.

Sau khi bạn tạo đối tượng, kích thước đối tượng sẽ được cập nhật trong vòng 24 giờ trên trang Đối tượng trong Trình quản lý quảng cáo.

Hành động giống nhau

Tính năng nhắm mục tiêu đối tượng tương đồng giúp bạn dễ dàng tiếp cận những người tương tự với một người thuộc các đối tượng hiện tại của bạn. Chúng tôi xây dựng nhóm đối tượng tương đồng bằng thông tin mà chúng tôi biết về mọi người trên Pinterest và hành vi của họ.

Chọn một trong những đối tượng hiện tại của bạn làm đối tượng nguồn để xây dựng đối tượng tương đồng. Bạn có thể nhắm mục tiêu những người ở một quốc gia cụ thể dựa trên đối tượng nguồn và chọn phần trăm kích thước mục tiêu. Bạn có thể sử dụng tính năng đối tượng tương đồng để tìm khách hàng mới, những người mới có khả năng tương tác với Ghim của bạn hoặc có khả năng truy cập trang web của bạn dựa trên đối tượng nguồn của bạn.

Sau khi bạn tạo đối tượng, kích thước đối tượng sẽ được cập nhật trong vòng 24 giờ trên trang Đối tượng trong Trình quản lý quảng cáo. Nếu đối tượng nguồn của bạn cũng mới, thì kích thước đối tượng sẽ cập nhật trong vòng 72 giờ.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ